Veelgestelde vragen

Parkeren vindt plaats in de omliggende parkeergarages.

Junco gaat de haalbaarheid onderzoeken om het dak van het hoogteaccent publiek toegankelijk te maken en het dak van het hotel.

De inrichting van de bouwplaats en toevoer van materialen zal bepaald worden in overleg met omliggende winkeliers en de gemeente, met als doelstelling de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Vooralsnog voorziet het plan erin om dit te doen vanaf de Nieuwstraat via een goederenlift in het gebouw naar de kelder te transporteren en vervolgens naar betreffende winkel/horeca.

Het hoogteaccent is toegevoegd aan het plan om aan deze zijde van het centrum een oriëntatiepunt te creëren.

Tijdens de de bouw zullen in overleg met de winkeliers voorzieningen worden aangebracht om de overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen voor het winkelend publiek.

Dat hangt af van veel en soms moeilijk voorspelbare factoren. We kunnen slechts een indicatie van het tijdspad geven. Aan het einde van de zomer, begin september, is het concept gebouwontwerp gereed. Mits de coronamaatregelen dat toelaten organiseren we dan een informatiebijeenkomst op de locatie, waarin het ontwerp wordt toegelicht en vragen gesteld kunnen worden. Ook volgt dan informatie over werkzaamheden (o.a. sloop, bouw en transport) die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 starten en de impact daarvan op de omgeving. De schop kan pas de grond in als de vergunningen die de sloop en nieuwbouw mogelijk moeten maken, onherroepelijk verleend zijn. De verwachte bouwtijd is twee jaar. Starten we in het tweede kwartaal van 2022, dan wordt gestreefd naar een oplevering medio 2024

Ja. Bij de uiteindelijke planvorming en de daarbij behorende ruimtelijke procedure zal dit ook aan deze visie getoetst worden.

In afstemming tussen gemeente en opdrachtgever is gekozen voor een gemengd programma met horeca, winkels e.d. en daarboven een mix van circa 150 appartementen. De vraag was dus ook niet om een (beperkt aantal) herenhuizen te maken, maar om dit stuk stad bereikbaar te maken voor een grote groep bewoners. Dit programma is vormgegeven in een drietal blokken die in grondvlak qua schaal goed passen in de omgeving en de Bitterstraat terugbrengen in het plangebied. Daarnaast bestaat een stad niet alleen maar uit kleine panden: juist schaalverschillen maken een stad interessant, ook Zwolle bestaat niet uitsluitend uit kleinschalige gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende grote kerken in de binnenstad die zich binnen een fijnmazige structuur bevinden maar toch goed op hun plaats zijn. Door de volumes zorgvuldig af te stemmen op de omgeving, door deze op de hogere lagen terug te laten springen passen de gebouwen zich aan aan de directe omgeving.

We verwachten dat de appartementen zullen variëren tussen de 50 en 150 m2 bruto vloeroppervlak. Dit zullen zowel huur- als koopappartementen zijn in verschillende prijssegmenten.

We willen met het terugrooien van de volumes reageren op de aanliggende omgeving passend in de omgeving. Het plan is hoger dan zijn omgeving, maar door het steeds terug te laten springen valt deze hoogte visueel voor een belangrijk deel uit het directe zicht. Deze daken bieden plaats aan terrassen en groen. Omdat de gebouwen hoger zijn dan de kleinere omringende panden, zou dit ook betekenen dat de daken op een veel hoger niveau beginnen. Beter is dan de gebouwen terug te laten springen, zodat ze in de eerste lijn aansluiten op de omgeving.

Het hoogteaccent is niet zichtbaar op ooghoogte in de Roggenstraat. We hebben het hoogteaccent gepositioneerd in het midden van het plangebied zodat het minimale impact heeft op straatniveau.

We hebben een zonstudie gedaan waarbij is gekeken naar de positie van het hoogteaccent en de invloed van het huidige pand op de openbare ruimte m.b.t de zon. Wat opvalt is dat door middel van het terugrooien van de volumes, de schaduwwerking tot een minimum wordt beperkt.

Samen met de gemeente zullen we in overleg treden met de winkeliers en vastgoedondernemers.

Als Zwolse projectontwikkelaar zullen we ook andere Zwolse bedrijven betrekken bij de ontwikkeling.

Dit is een stedenbouwkundige opzet, we zijn op dit moment bezig met een studie naar de hoeveelheid glas en de gevel. Wel is het zo dat veel woningen naar één zijde georiënteerd zijn. Dit is een goed uitgangspunt, omdat er zo overal woningen aan de openbare ruimte (straten, plein) liggen, en er dus geen achterkanten zijn. Dit betekent wel dat deze woningen via één gevel daglicht krijgen, dus dat we niet heel weinig glas kunnen maken. Hoeveel precies nodig is, wordt op dit moment verder onderzocht.

We reageren op het plan Weeshuyspassage door middel van de hoogte. In aansluiting op de geplande gevel aan de Weeshuyspassage begint het gebouw in een aansluitende hoogte en springt het bouwvolume vervolgens terug en wordt het dan pas hoger. Ook reageren we op het Vliegerplein door het bouwblok in te laten springen, waardoor er meer ruimte ontstaat. Horeca op deze plek aan het Vliegerplein zorgt voor een levendige plek.

De toekomstige bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In het geval zij toch een auto in bezit hebben, kunnen zij t.b.v. parkeren een abonnement afsluiten bij één van de parkeergarages in de binnenstad.

Aan de Nieuwstraat komt een autolift om de parkeerplaatsen in de kelder te kunnen bereiken.

De gemeenteraad heeft de visie op het Broerenkwartier in 2017 vastgesteld. Daarin is een voorzet gedaan voor de Xenoslocatie. Er wordt op dit moment gewerkt aan concrete plannen.

De plannen zijn tijdens het proces al meerdere keren met de vrienden van de stadskern besproken.

De bomen zullen zoveel mogelijk worden behouden en worden ingepast in het plan. Niet uit te sluiten is dat enkele bomen niet kunnen blijven staan.

footer-zwolle