Veelgestelde vragen

FAQ inloop informatiebijeenkomst 13 oktober 2021

Gebouwontwerp

De gebouwen variëren tussen 5 bouwlagen, circa 17 meter en 14 bouwlagen circa 44 meter. De  hoogte blijft onder de maximale hoogte van 45 meter in de omgevingsvisie van de gemeente Zwolle.

De tekeningen die er nu liggen zijn een Voorontwerp. We starten nu met het Definitieve Ontwerp. De bezonnings-/schaduwstudie gaan we actualiseren en laten zien op een volgende informatieavond.

De verdiepingen zullen bestaan uit hotelkamers of appartementen. De begane grond (plint) bestaat uit hotellobby, horeca en retail.

In de kelder komt een supermarkt, publieke fietsenkelder, fietsenkelder voor de bewoners en 20 autoparkeerplaatsen.

Het laden en lossen vindt plaats in de Nieuwstraat. Met een goederenlift wordt voorraad naar de kelder gebracht.

Het gebouw kenmerkt zich door een “baksteen”-architectuur. Exacte kleuren worden later in de Definitief Ontwerp-fase bepaald.

De appartementen variëren tussen de 50 en 150 m².

Er zullen zowel sociale huur als vrije sectorhuurwoningen worden gerealiseerd. Huurprijzen zijn op dit moment nog niet bepaald.

Wij zijn niet op de hoogte van de laatste ontwikkeling van Xenos. Dit project is van een andere projectontwikkelaar.

Voorinschrijven

Inschrijven kan via het contactformulier. Geef in het bericht aan dat je je wilt inschrijven voor een koop- of huurwoning. Meld je ook aan voor de digitale nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.

Door je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Laat jouw naam en e-mailadres achter, dan houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.

Planning

Het Voorontwerp is gereed en we gaan werken aan het Definitief Ontwerp. Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting begin 2022.

De sloop start naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 en duurt tussen de 3-6 maanden.

De bouw start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 en duurt circa 2 jaar.

Naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024.

Het project wordt in zijn geheel gerealiseerd en niet gefaseerd.

De belangrijkste aan en afvoerroute zal de Nieuwstraat worden.

Sloop (en bouw)

Van binnen naar buiten om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat de sloop aan de zijde Roggenstraat veel impact kan hebben. We zullen individuele afspraken maken met winkeliers over wanneer welk deel wordt gesloopt.

Hiervoor zullen we met de nog te selecteren aannemer een plan opstellen en hierover tijdig met omwonenden en ondernemers communiceren.

Dat kun we op dit moment niet precies zeggen. Dit is zeker niet onze bedoeling maar kunnen vanwege veiligheid dit ook niet uitsluiten. De insteek zal hierbij te allen tijden zijn om de afsluiting zo kort mogelijk te laten zijn en in nauw overleg met ondernemers en bewoners.

Hiervoor zullen we te zijner tijd als de plannen en planning concreter is separaat communiceren.

FAQ online bijeenkomst 7 april 2021

Stedenbouwkundig plan

Parkeren vindt plaats in de omliggende parkeergarages.

Junco gaat de haalbaarheid onderzoeken om het dak van het hoogteaccent publiek toegankelijk te maken en het dak van het hotel.

Vooralsnog voorziet het plan erin om dit te doen vanaf de Nieuwstraat via een goederenlift in het gebouw naar de kelder te transporteren en vervolgens naar betreffende winkel/horeca.

Het hoogteaccent is toegevoegd aan het plan om aan deze zijde van het centrum een oriëntatiepunt te creëren.

Ja. Bij de uiteindelijke planvorming en de daarbij behorende ruimtelijke procedure zal dit ook aan deze visie getoetst worden.

In afstemming tussen gemeente en opdrachtgever is gekozen voor een gemengd programma met horeca, winkels e.d. en daarboven een mix van circa 150 appartementen. De vraag was dus ook niet om een (beperkt aantal) herenhuizen te maken, maar om dit stuk stad bereikbaar te maken voor een grote groep bewoners. Dit programma is vormgegeven in een drietal blokken die in grondvlak qua schaal goed passen in de omgeving en de Bitterstraat terugbrengen in het plangebied. Daarnaast bestaat een stad niet alleen maar uit kleine panden: juist schaalverschillen maken een stad interessant, ook Zwolle bestaat niet uitsluitend uit kleinschalige gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende grote kerken in de binnenstad die zich binnen een fijnmazige structuur bevinden maar toch goed op hun plaats zijn. Door de volumes zorgvuldig af te stemmen op de omgeving, door deze op de hogere lagen terug te laten springen passen de gebouwen zich aan aan de directe omgeving.

We verwachten dat de appartementen zullen variëren tussen de 50 en 150 m2 bruto vloeroppervlak. Dit zullen zowel huur- als koopappartementen zijn in verschillende prijssegmenten.

We willen met het terugrooien van de volumes reageren op de aanliggende omgeving passend in de omgeving. Het plan is hoger dan zijn omgeving, maar door het steeds terug te laten springen valt deze hoogte visueel voor een belangrijk deel uit het directe zicht. Deze daken bieden plaats aan terrassen en groen. Omdat de gebouwen hoger zijn dan de kleinere omringende panden, zou dit ook betekenen dat de daken op een veel hoger niveau beginnen. Beter is dan de gebouwen terug te laten springen, zodat ze in de eerste lijn aansluiten op de omgeving.

Het hoogteaccent is niet zichtbaar op ooghoogte in de Roggenstraat. We hebben het hoogteaccent gepositioneerd in het midden van het plangebied zodat het minimale impact heeft op straatniveau.

We hebben een zonstudie gedaan waarbij is gekeken naar de positie van het hoogteaccent en de invloed van het huidige pand op de openbare ruimte m.b.t de zon. Wat opvalt is dat door middel van het terugrooien van de volumes, de schaduwwerking tot een minimum wordt beperkt.

Dit is een stedenbouwkundige opzet, we zijn op dit moment bezig met een studie naar de hoeveelheid glas en de gevel. Wel is het zo dat veel woningen naar één zijde georiënteerd zijn. Dit is een goed uitgangspunt, omdat er zo overal woningen aan de openbare ruimte (straten, plein) liggen, en er dus geen achterkanten zijn. Dit betekent wel dat deze woningen via één gevel daglicht krijgen, dus dat we niet heel weinig glas kunnen maken. Hoeveel precies nodig is, wordt op dit moment verder onderzocht.

We reageren op het plan Weeshuyspassage door middel van de hoogte. In aansluiting op de geplande gevel aan de Weeshuyspassage begint het gebouw in een aansluitende hoogte en springt het bouwvolume vervolgens terug en wordt het dan pas hoger. Ook reageren we op het Vliegerplein door het bouwblok in te laten springen, waardoor er meer ruimte ontstaat. Horeca op deze plek aan het Vliegerplein zorgt voor een levendige plek.

De toekomstige bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In het geval zij toch een auto in bezit hebben, kunnen zij t.b.v. parkeren een abonnement afsluiten bij één van de parkeergarages in de binnenstad.

Aan de Nieuwstraat komt een autolift om de parkeerplaatsen in de kelder te kunnen bereiken.

De gemeenteraad heeft de visie op het Broerenkwartier in 2017 vastgesteld. Daarin is een voorzet gedaan voor de Xenoslocatie. Er wordt op dit moment gewerkt aan concrete plannen.

De plannen zijn tijdens het proces al meerdere keren met de vrienden van de stadskern besproken.

De bomen zullen zoveel mogelijk worden behouden en worden ingepast in het plan. Niet uit te sluiten is dat enkele bomen niet kunnen blijven staan.

Planning

Dat hangt af van veel en soms moeilijk voorspelbare factoren. We kunnen slechts een indicatie van het tijdspad geven. Aan het einde van de zomer, begin september, is het concept gebouwontwerp gereed. Mits de coronamaatregelen dat toelaten organiseren we dan een informatiebijeenkomst op de locatie, waarin het ontwerp wordt toegelicht en vragen gesteld kunnen worden. Ook volgt dan informatie over werkzaamheden (o.a. sloop, bouw en transport) die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 starten en de impact daarvan op de omgeving. De schop kan pas de grond in als de vergunningen die de sloop en nieuwbouw mogelijk moeten maken, onherroepelijk verleend zijn. De verwachte bouwtijd is twee jaar. Starten we in het tweede kwartaal van 2022, dan wordt gestreefd naar een oplevering medio 2024.

Sloop (en bouw)

De inrichting van de bouwplaats en toevoer van materialen zal bepaald worden in overleg met omliggende winkeliers en de gemeente, met als doelstelling de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Tijdens de de bouw zullen in overleg met de winkeliers voorzieningen worden aangebracht om de overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen voor het winkelend publiek.

Samen met de gemeente zullen we in overleg treden met de winkeliers en vastgoedondernemers.

Als Zwolse projectontwikkelaar zullen we ook andere Zwolse bedrijven betrekken bij de ontwikkeling.

footer-zwolle